Steiger trailerhelling “De Burd”

Steiger bij trailerhelling “De Burd” te Grou

Bij dit project mochten wij een steiger vernieuwen bij een trailerhelling.